หน้าแรก

ตำบลสวนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 โดยครอบคลุม ต.ส่วนใหญ่ ทั้งตำบล มีพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร และด้วยความเจริญจากสภาพพื้นที่อันเป็นเมืองปริมณฑลพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครความเหมาะสมทางด้านผังเมือง เขตเทศบาลพื้นที่2.5ตารางกิโลเมตรมีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้ว ความต้องการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการของประชาชนมีมากขึ้น และความเหมาะสมทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจการขยายตัวของชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเทศบาลจึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4 ตำบล คือ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน    ต.บางกระสอ และ ต.ท่าทราย ทั้งนี้เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จากพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตรเป็น 38.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล คือ ต.สวนใหญ่ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ และต.ท่าทราย ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรีขึ้นเป็นเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2538

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลสวนใหญ่
กศน.ตำบลสวนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ 5 วัดบางแพรกเหนือ เลขที่ 185 หมู่ที่ 2 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สภาพทั่วไป ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบางแพรกเหนือ
1. จำนวนหมู่บ้านที่รับบริการ 9 หมู่
2. ประชากร  41,313  คน   ชาย  23,969  คน   หญิง  17,344  คน
3. อาชีพหลักของประชากร  เกษตรกรรม
4. จำนวนพื้นที่   2.5  ตารางกิโลเมตร
5. ความพร้อมของ กศน.ตำบลสวนใหญ่ เนื้อที่100 ตารางเมตรศาลาอเนกประสงค์ 5 อยู่ที่วัดบางแพรกเหนือ

อาณาเขต
ทิศเหนือ          ติดต่อ    ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้               ติดต่อ    กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก  ติดต่อ    ตำบลบางเขน  ตำบลตลาดขวัญ   อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก     ติดต่อ    ตำบลบางศรีเมือง  ตำบลบางไผ่   อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี

แหล่งท่องเที่ยว
– พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จ.นนทบุรี
– พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี
– ตำหนักประถม-นนทบุรี  อำเภอเมือง จ.นนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 45/5 ซอยอัคนี (งามวงศ์วาน 2) อำเภอเมือง จ.นนทบุรี
– อุทยานกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่วัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมือง จ.นนทบุรี
– ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี

การปกครอง
การแบ่งเขตการปกครอง ตำบลสวนใหญ่ มี 9 หมู่ ดังนี้
หมู่ 1 ชุมชน  ศาลเจ้าตลาดขวัญ
หมู่ 2 ชุมชน  ศรีพรสวรรค์
หมู่ 3  ชุมชน  ศรีพรสวรรค์ 2 , หลังวัดทินกรนิมิต
หมู่ 4  ชุมชน  หลังวัดทินกรนิมิต
หมู่ 5  ชุมชน  วัดบางขวาง , ซอยโยกย้าย , ซอยแสงเทียน
หมู่ 6  ชุมชน  วัดนครอินทร์
หมู่ 7  ชุมชน  บ่อนไก่ – สามหลวง
หมู่ 8  ชุมชน  พร้อมใจ
หมู่ 9  ชุมชน  พร้อมใจ  , พิบูลสงคราม 1

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาตำบลสวนใหญ่
1. วัดเขมาภิรตาราม
2. วัดท้ายเมือง
3. วัดทินกรนิมิต
4. วัดนครอินทร์
5. วัดบางขวาง
6. วัดบางแพรกใต้
7. วัดบางแพรกเหนือ
8. วัดปากน้ำ
9. วัดเฉลิมพระเกียรติ
10. พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา
11. ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า )

ข้อมูลสถานที่สำคัญ
-การสาธารณสุข
-มีศูนย์บริการสาธารณสุขรัตนาธิเบศร์
-ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนใหญ่
-ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าทราย
-ศูนย์บริการสาธารณสุขพระครูนนทวรานุวัตร
-ศูนย์บริการสาธารณสุขซอยทรายทอง

การศึกษา
นครนนทบุรี มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 (วัดท้ายเมือง)
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 (วัดทินกรนิมิต)
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 (วัดนครอินทร์)
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ)
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 (ทานสัมฤทธิ์)

ศาสนา
1. วัดเขมาภิรตาราม
2. วัดท้ายเมือง
3. วัดทินกรนิมิต
4. วัดนครอินทร์
5. วัดบางขวาง
6. วัดบางแพรกใต้
7. วัดบางแพรกเหนือ
8. วัดปากน้ำ
9. วัดเฉลิมพระเกียรติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s